การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอดด้วยตัวเอง 4.67/5 (9)

ผู้ป่วยมะเร็งปอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการผ่าตัด ทำให้ทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ลดลง ส่งผลให้การหายใจเข้าแต่ละครั้งปอดสามารถจุอากาศได้น้อยลง การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอดด้วยตนเอง เป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

Tags:

กรุณาให้คะแนน