การผ่าตัดมะเร็งปอด

การผ่าตัดมะเร็งปอดโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้องในช่องอกยังมีที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจ (Pleural or pericardial metastasis) ก่อให้เกิดโรคน้ำในช่องปอดหรือช่องหัวใจจากมะเร็ง (Malignant pleural or pericardial effusion) โดยจะเป็นการผ่าตัดระบายน้ำขังเพื่อประคับประคองอาการ