การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด ด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอดควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อการเพิ่มปริมาตรปอด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด