Contact Us

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาโปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และหากท่านต้องการรายงานเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์ AstraZeneca 

กรุณาติดต่อ 02-7397400 กด 2 
หรือ https://aereporting.astrazeneca.com/
และ patientsafety.th@astrazeneca.com