Contact Us

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาโปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหากท่านต้องการรายงานเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์ AstraZeneca

กรุณาติดต่อ 02-7397400 กด 2

หรือ email : patientsafety.th@astrazeneca.com และ  https://aereporting.astrazeneca.com/