Privacy Notice

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ

In this Privacy Notice, “AstraZeneca’’, ‘’We’’, ‘’Us’’ and ‘’Our’’ refers to the AstraZeneca group companies.

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “AstraZeneca’’, ‘‘พวกเรา’’, ‘‘เรา’’ และ ‘‘ของเรา’’ หมายถึงกลุ่มบริษัท AstraZeneca

เรากําหนดวัตถุประสงค์และลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวทั่วโลกภายในของ AstraZeneca

AstraZeneca ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะสรุปประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจรวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการ

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งอีเมลถึงเรา (เช่น เพื่อรับข้อมูลอัปเดตทางอีเมล หรือขอให้เราส่งข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือส่งคําเชิญถึงคุณเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โอกาสในการร่วมมือและการสํารวจความคิดเห็น) เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น

  • ชื่อ
  • ที่อยู่อีเมล
  • ประเทศที่พำนักอาศัย
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อาชีพ (เช่น หากคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา)
  • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์และการโฆษณา ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่น ๆ
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่คุณเลือกให้แก่เรา

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับจากคุณและเราอาจเสริมจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือบริษัทนายหน้าข้อมูล ตามความเหมาะสม เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อจัดการเว็บไซต์ ลงทะเบียนให้คุณสําหรับบริการที่คุณได้สมัครไว้ และตอบข้อสงสัยหรือคําขอของคุณเกี่ยวกับข้อมูล

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณ เช่น หากคุณสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต อันเป็นส่วนหนึ่งของคำขอข้อมูล ในกรณีนี้ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณเท่านั้น และเพื่อให้คําแนะนําเพิ่มเติม (เช่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) หากมี เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือประกาศการรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้กับคุณ

ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คุณประสบขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของ AstraZeneca โปรดตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สําหรับประเทศที่เกี่ยวข้องของคุณที่ https://aereporting.astrazeneca.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

คุกกี้และสัญญาณไม่ต้องติดตาม

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเนื้อหาและฟังก์ชันการทํางานของเว็บไซต์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ในหน้าเว็บ AstraZeneca ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณไม่ต้องติดตาม

ข้อมูลรวม

เราใช้ข้อมูลรวมซึ่งไม่ได้ระบุบุคคล เพื่อเฝ้าติดตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลของลูกค้าในเว็บไซต์และบางหน้า รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการออกแบบและเค้าโครงของเนื้อหา

ใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้บ้าง

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ของ AstraZeneca เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามบางราย เช่น: ผู้ให้บริการ IT เพื่อพัฒนาระบบและสนับสนุนทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาที่ต้องตรวจสอบความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนดภายนอกและภายในของเรา หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ฟ้องร้อง ตามข้อกําหนดการรายงานทางกฎหมายหรือข้อเรียกร้อง และผู้รับช่วงหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับ AstraZeneca หรือกลุ่มบริษัท AstraZeneca ในกรณีที่บริษัทขาย ถอนทุนหรือจัดตั้งการร่วมทุน/การร่วมลงทุนสําหรับธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

AstraZeneca จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สาม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้และตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราเท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

AstraZeneca จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นเวลาหลายปีตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาเอกสารภายในของ AstraZeneca โปรดดูที่ www.astrazenecapersonaldataretention.com

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

องค์กร AstraZeneca และบุคคลที่สามอาจตั้งอยู่ทุกแห่งในโลก ซึ่งอาจรวมถึงประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ไม่ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศใด เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะในกรณีที่ ‘จำเป็นต้องทราบ’ เท่านั้นและภายใต้ข้อจำกัดทางสัญญาที่เหมาะสม (เช่น กฎระเบียบด้านภาระหน้าที่ขององค์กรของ AstraZeneca และข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป) คุณสามารถขอสำเนาของกฎระเบียบด้านภาระหน้าที่ขององค์กรของ AstraZeneca และ/หรือข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปของ AstraZeneca ได้โดยติดต่อ AstraZeneca ที่ privacy@astrazeneca.com

กฎระเบียบด้านภาระหน้าที่ขององค์กร

เราได้ตรวจสอบความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวโดยการสร้างชุด ‘กฎระเบียบด้านภาระหน้าที่ขององค์กร’ (Binding Corporate Rule, BCR) BCR กําหนดภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ AstraZeneca ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหน้าที่เหล่านี้ได้ที่นี่ BCR และสิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาระหน้าที่เหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่มาจากสหรัฐอเมริกา

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมดของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความปลอดภัยและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ AstraZeneca ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสามารถดูได้ในมาตรฐานความเป็นส่วนตัวทั่วโลกภายในของเรา

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้าง

คุณสามารถติดต่อ AstraZeneca ที่ www.astrazenecapersonaldataretention.com ได้ตลอดเวลาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ หรือเพื่อขอให้ลบเนื้อหาหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบางประเภท หากคําขอดังกล่าวทำให้ AstraZeneca หรือบริษัทในเครือต้องละเมิดข้อผูกพันภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง AstraZeneca มิอาจปฏิบัติตามคําขอของคุณได้ แต่คุณยังสามารถขอให้เราระงับ (เช่น สิทธิ์ในการคัดค้าน) การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการประมวลผลเพิ่มเติมได้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้ในบางสถานการณ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อผู้ควบคุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ฟรี

AstraZeneca ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรของ AstraZeneca ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ที่ privacy@astrazeneca.com หรือทางจดหมายที่ Global Data Protection Officer, AstraZeneca, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, United Kingdom ในกรณีที่มีคําถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของ AstraZeneca อยู่ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้ คุณสามารถค้นหาชื่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการติดต่อได้ภายใต้ https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en และรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในสหราชอาณาจักรได้ภายใต้ https://ico.org.uk/global/contact-us/

การเลือกไม่รับการสื่อสารเพิ่มเติมจากเรา

หากคุณเลือกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่น ๆ ของ AstraZeneca และประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถดำเนินการได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacyrequests@astrazeneca.com คุณควรระบุอย่างชัดเจนในทุกการสื่อสาร: ชื่อ ชื่อผู้ใช้ (หากมี) รายละเอียดการลงทะเบียน (หากมี) และชื่อเว็บไซต์นี้

ปรับปรุงครั้งล่าสุด ธันวาคม 2021

© AstraZeneca