มะเร็งปอด ไม่สูบ ก็เสี่ยง 4.8/5 (5)

“มะเร็งปอด ไม่สูบ ก็เสี่ยง”

คนไทยเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้แม้ไม่สูบบุหรี่ โดยผู้ชายมีอัตราการเกิดของโรคมะเร็งปอดได้มากกว่าผู้หญิง  จากประชากร 100,000 คน เพศชายอยู่ที่อันดับที่ 2 และเพศหญิงอยู่อันดับที่ 5 โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรค คือ การสูบบุหรี่

 

กรุณาให้คะแนน