เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพ ยังไม่มีการให้คะแนน

เลิกสูบบุหรี่หยุดเสี่ยงลดโรค องค์การอนามัยโรคกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรี่หรี่ คาดหวังให้ตระหนักถึงพิษจากบุหรี่ ลดการเกิดโรคเพื่อสุขภาพที่ดี

กรุณาให้คะแนน