การฉีดวัคฉีดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 5/5 (1)

“ชีวิตจะดี ถ้ามีภูมิ” (การฉีดวัคซีน)

          เมื่อกล่าวถึงการฉีดวัคซีน บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคลากรสายสุขภาพ มักจะคิดถึงการให้วัคซีนในเด็ก มีน้อยมากที่พูดถึงการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วในผู้ใหญ่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อการป้องกันรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิต และลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ และสามารถป้องกันคนรอบตัวจากการติดเชื้อได้เช่นกัน

อาทิ เด็กเล็ก คนไข้โรคมะเร็ง

          ทั้งนี้การฉีดวัคซีนแต่ละชนิดขึ้นกับกลุ่มอายุ สุขภาพ โรคประจำตัว อาชีพ สภาพแวดล้อม การเดินทาง รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต

ใจความสำคัญในการฉีดวัคซีนสามประการที่ทางผู้เขียนอยากนำเสนอขึ้นก่อนเพื่อความเข้าใจในเรื่องการฉีดวัคซีน คือ

  1. วัคซีนมีความจำเป็นต่อทุกคน ทุกกลุ่มอายุ
  2. วัคซีนมีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย เช่น ปวดหรือแดงที่แขน
  3. วัคซีนมีประสิทธิภาพสูง เช่น วัคซีนเอชพีวี (HPV) สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

          หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาสุขภาพ เบื้องต้นทางผู้รับบริการฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อจะได้รับวัคซีนที่ครบถ้วนและปลอดภัย

การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ แบ่งประเภทข้อบ่งชี้ได้ตามกลุ่มผู้รับบริการฉีดวัคซีนได้เป็น 4 กลุ่มหลักตามเกณฑ์การฉีดวัคซีน คือ

1. บุคคลทั่วไป (รัฐบาลจัดสรรให้)

          วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (flu): ควรได้รับทุกปี ปีละครั้ง

          วัคซีนบาดทะยัก (Tdap): ควรได้รับ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ฉีด 1ครั้ง ทุก ๆ 10 ปี

2. หญิงตั้งครรภ์:

          วัคซีนบาดทะยัก (Tdap): ควรได้รับทุกการตั้งครรภ์

          วัคซีนไข้หวัดใหญ่เชื้อตาย (flu): ควรได้รับหลังอายุครรภ์ 14-20 สัปดาห์

3. ผู้สูงอายุ:

          วัคซีนนิวโมคอกคัล (Pneumococcal vaccine): ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในปอดและติดเชื้อในกระแสเลือด ควรได้รับเริ่มต้นที่อายุ 65 ปี

          วัคซีนงูสวัด (Zoster): เริ่มต้นที่อายุ 60 ปี

4. กลุ่มผู้รับบริการวัคซีนที่มีความเสี่ยงจำเพาะกลุ่ม

          เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มบุคลากรสายสุขภาพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บุคคลที่มีประวัติรับวัคซีนไม่ครบ หรือบุคคลที่กำลังจะเดินทางไปในสถานที่ที่มีความชุกของบางโรค อาทิ ไข้รากสาดใหญ่

ตัวอย่างวัคซีน:

  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ/บี ( HepA , HepB )
  • วัคซีนเอชพีวี ( HPV หรือ human papillomavirus )
  • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ( MMR หรือ measles, mumps, and rubella )
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบ ( meningococcal )
  • วัคซีนไข้รากสาดใหญ่ ( typhoid )
  • วัคซีนสุกใส ( varicella )
  • วัคซีนพิษสุนัขบ้า ( rabies )

          สุดท้าย ผู้เขียนขอสรุปเป็นตารางการให้วัคซีนที่ดัดแปลงมาจากแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค (ปรับปรุงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562) และตารางแนะนำการรับวัคซีนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC.org)

ตารางที่ 1 วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่พื้นฐานที่พึงได้รับตามสิทธิ์ในประเทศไทย

รูปภาพที่ 1-2 ตารางแนะนำการรับวัคซีนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC.org)

TH-8491

กรุณาให้คะแนน